Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

voiceinsilence
6411 7b45
Reposted fromniente niente
voiceinsilence
3090 76c5
Reposted fromrol rol viazielono zielono
voiceinsilence
1523 ccfd
Reposted fromlouse louse viazielono zielono
voiceinsilence
5961 197d 500
Reposted fromzielono zielono
voiceinsilence
5977 6cc8
Reposted fromxalchemic xalchemic viazielono zielono
voiceinsilence
8726 0e15
Reposted fromhagis hagis viadzielnypacjent dzielnypacjent

June 05 2015

voiceinsilence
5906 44ef 500

May 30 2015

4226 43e7

May 29 2015

voiceinsilence
Jeśli słuchalibyśmy naszego rozumu, nigdy byśmy się nie zakochali. Nigdy nie przeżylibyśmy przyjaźni. Nigdy nie rozpoczęlibyśmy biznesu, bo bylibyśmy zbyt cyniczni. Ale to nonsens. Za każdym razem trzeba skakać w przepaść i budować skrzydła po drodze.
— Annie Dillard
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia vianiskowo niskowo

May 27 2015

voiceinsilence
7943 77bc 500
voiceinsilence
- Oddzwonię później, teraz nie mogę przeklinać.
Reposted fromscorpix scorpix viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
voiceinsilence
Reposted frommarysia marysia vianiskowo niskowo
5338 4ab3
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake vianiskowo niskowo
voiceinsilence
Reposted fromcarfreitag carfreitag vianiskowo niskowo

May 26 2015

voiceinsilence
6877 a81b 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viacudoku cudoku
voiceinsilence
1789 2f0f
Reposted fromniente niente
voiceinsilence
3891 f6ea
Reposted fromhalucine halucine viacudoku cudoku
voiceinsilence
Wszystko jest piękne, nawet na pewno, jeśli się ma te dwadzieścia parę lat. Wtedy są złudzenia i miłość - i wszystko jest do zdobycia, bo właśnie te głupie dwadzieścia lat. A potem przychodzi życie twarde, bezlitosne, obedrze człowieka do naga z tych złudzeń - i wtedy nic nie zostaje z tych dwudziestu lat i  z tej wiosny, i z tej miłości... Z początku człowiek cierpi, szuka jeszcze swoich złudzeń, potem przestaje cierpieć, tyje, sam sobie pluje w mordę, śmieje się z tego, co było w nim kiedyś najlepsze. Śmieje się, śpiewa głupie piosenki i boi się przyznać, że sam miał kiedyś dwadzieścia lat i wiosnę. A potem już nie ma żadnych marzeń, to już niepotrzebne, tylko tak - z dnia na dzień.
— Marek Hłasko "Trudna wiosna"
Reposted fromflesz flesz viacudoku cudoku
voiceinsilence

Jeśli chcesz uniknąć krytyki, nic nie mów, nic nie rób, bądź nikim.

— Arystoteles
Reposted fromseverine severine viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl